Ekonomikas pamati
(Ekon.pamat)

Kursa mērķis - sniegt studentiem teorētiskās un praktiskās zināšanas dažādu ekonomisko situāciju izpratnē, ekonomikas sektoru savstarpējā mijiedarbībā un atkarībā, kas nepieciešams noteiktu ekonomikas politikas lēmumu izstrādē un analīzē. Tiek aplūkotas Latvijas valsts ekonomikas politika saistībā ar konkrētām tautsaimniecības attīstības izpausmēm biznesa ciklu atšķirīgās fāzēs.

Kursa uzdevumi: 1) izprast ekonomisko situāciju būtību, to daudzveidību un to regulēšanas iespējas, 2) noskaidrot ekonomiskās politikas veidošanas galvenos principus, tās teorētiskās atziņas un iespējamo ietekmi uz dažādiem ekonomikas sektoriem, 3) padziļināt zināšanas par ekonomiskāas politikas veidošanas instrumentāriju ekonomikas globalizācijas apstākļos.